Home > Verhuur voorwaarden

GEEN 18, GEEN ALCOHOL; indien uw bestelling alcoholhoudende dranken bevat, dient uw leeftijd minimaal 18 jaar te zijn!
BESTELLEN: via onze online verhuurshop, telefonisch 072-5112704, of persoonlijk bij ons kantoor. Tenten kunt u niet via onze site bestellen, maar alleen telefonisch of bij ons op kantoor. Beschikbaarheid, afspraken over bezorging, op- en afbouw , bezorgkosten, huurprijzen voor meerdere dagen etc. kunnen alleen telefonisch met ons kantoor gecommuniceerd worden.
ANNULERING: Bij annulering van reeds bestelde goederen brengen wij annuleringskosten in rekening, afhankelijk van de periode dat de goederen gereserveerd zijn geweest en het aantal dagen tot aan de leverdatum. Annulering is niet meer mogelijk als er werkzaamheden (zowel administratief als logistiek) zijn verricht.
VERPAKKINGEN EN RETOUR: Alle artikelen worden door ons geleverd in betreffende verpakking (dozen, kratten, flightcases, hoezen, rolcontainers etc.) en dienen bij terugkomst wederom in de betreffende verpakking schoon en droog verpakt te zijn. Als goederen niet schoon en droog geretourneerd zijn, dan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
VERPAKKINGEN EN RETOUR GLASWERK, SERVIES EN BESTEK: Glaswerk en kopjes etc. dienen “op z’n kop” in de betreffende kratten retour geleverd te worden. Het glaswerk, servies en bestek mag spoelschoon (d.w.z. zonder etens- en drankresten) retour gegeven worden en dient gesorteerd retour gegeven te worden. Tegen een op aanvraag beschikbaar tarief kan het glaswerk, bestek en servies niet gespoeld retour worden gegeven.
VERPAKKINGEN EN RETOUR LINNENGOED: Het linnengoed dient altijd ongewassen maar droog retour gegeven te worden; als het nat is dient het te worden uitgehangen om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes / kaarsvet / schimmel is schade. Katoen kan door het wassen krimpen, de afmetingen kunnen daardoor afwijken.
BARS EN BIERTAPS: Voor alle bars en biertaps geldt een verplichte afname van bier. Bij bezorging van biertapinstallaties kan de koolzuurcilinder en een bierfust worden aangesloten door de verhuurder (voorzover mogelijk). Mocht de verhuurder niet direct in de gelegenheid worden gesteld om deze aansluitingen te verzorgen, dan dient de huurder deze aansluitingen zelf te verzorgen. De overige aansluitingen (als elektra, water, afvoer etc.) dienen door de huurder zelf te worden verzorgd.
*BORG BARBECUES EN DIVERSE ANDERE ARTIKELEN: Bij het huren van barbecues en diverse andere artikelen (met *) wordt borg berekend. Eventuele schoonmaakkosten worden hiermee verrekend.
CONTROLE: Bij retour van de goederen in ons magazijn, worden de goederen gecontroleerd en (indien mogelijk) in uw aanwezigheid geteld. Deze telling is altijd bindend.
BREUK, SCHADE, VERMISSINGEN ETC.: Alle schades en vermissingen, door welke oorzaak ook, zijn voor rekening van de huurder.
TENTEN: Tenten en "podia met overkapping" worden door de verhuurder op- en afgebouwd. Prijzen van alle tenten zijn exclusief vloer, transportkosten en verzekering, welke op aanvraag beschikbaar zijn. De overige voorwaarden voor alle tenten zijn op aanvraag beschikbaar.
HUURPERIODE: Alle huurprijzen gelden voor 1 dag. De goederen kunnen in overleg met de verhuurder 1 dag van tevoren worden afgehaald en 1 dag na gebruik worden geretourneerd met inachtneming van de betreffende openingstijden. Prijzen voor langere termijn op aanvraag beschikbaar.
PRIJZEN: Genoemde prijzen zijn per stuk, exclusief BTW, in euro’s en af magazijn.
BEZORGING EN TRANSPORTKOSTEN: De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn op aanvraag beschikbaar. Bezorging geschied alleen op de begane grond en op één locatie tenzij anders is overeengekomen. Voor alle goederen (vooral mobiele als bar op wielen, koelkasten etc.) dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van de locatie (bijvoorbeeld past de bar door de deur?). Bezorging geschied alleen via verhard terrein, dus geen grindpaden. Als blijkt dat bij levering de goederen niet op “normale” wijze op de locatie kunnen worden geleverd, dan worden eventuele handelingskosten (als extra transportkosten etc.) en annuleringskosten berekend. De goederen dienen klaar te staan daar waar ze ook zijn afgeleverd (ook weer op één locatie) tenzij anders is overeengekomen.
OP- EN AFBOUW: De artikelen (behalve tenten) worden standaard niet door de verhuurder opgebouwd. De op- en afbouwkosten van diverse artikelen zijn op aanvraag beschikbaar.
BETALING: Betaling dient te geschieden bij levering tenzij anders is overeengekomen.
LEGITIMATIE: Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het huren van onze artikelen.
OVERIGE: Voorts zijn op alle transacties onze algemene voorwaarden zoals deze op 5 november 1993 zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar nr. 120/1993 van toepassing.Bij het verschijnen van deze editie vervallen alle voorgaande edities, dus ook de prijzen.Prijzen, modellen en zet- en drukfouten onder voorbehoud. Artikelen welke wel in de kleurenfolder staan maar niet in deze prijslijst zijn niet meer beschikbaar.
VERZEKERING: De gehuurde objecten kunnen in opdracht van de huurder tegen een aanvraag beschikbare premie voor de periode van oplevering tot en met het tijdstip van retour verzekerd worden tegen materiële schade veroorzaakt door o.a.: brand, storm, diefstal, vandalisme, verkeersrisico, ondeskundigheid, menselijk handelen, nalatigheid, eigen gebrek en van buiten komend onheil. In geval van gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis of serie gebeurtenissen voor rekening van de huurder van € 150,= en in geval van diefstal, vermissing of verduistering 10% van het schade bedrag met een minimum van € 700,=.
Algemene verkoop-, leverings- en huurvoorwaarden van 't Hekeltje B.V.
1. Aanbieding/offerte
Alle offertes/aanbiedingen van ‘t Hekeltje B.V., verder te noemen ‘verkoper’, zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod c.q. offerte kan door verkoper plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij, verder te noemen ‘koper’.
2. Wijziging in de opdracht
Wijzigingen van reeds verstrekte opdrachten moeten door koper tijdig en schriftelijk aan verkoper ter kennis worden gebracht. Verkoper is gerechtigd wijzigingen niet te accepteren. Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave ten tijde van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan koper extra in rekening gebracht. Wijziging in de reeds verstrekte opdracht kan tevens wijziging van de eerder overeengekomen levertijd ten gevolge hebben.
3. Plaats van levering
Als plaats van levering geldt de plaats waar verkoper zijn beroep of bedrijf uitoefent, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien verzending/transport door verkoper aan/ten behoeve van koper plaatsvindt, vindt dit plaats voor rekening en risico van koper.
4. Leveringstermijn
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper verkoper dus schriftelijk in gebreke te stellen.
5. Afname
Koper is verplicht de gekochte zaken direct in ontvangst te nemen, zodra verkoper tot levering in staat is. Indien als gevolg van niet afname van de zaken deze geheel of gedeeltelijk door verkoper moeten worden opgeslagen, dan is deze gerechtigd de noodzakelijke opslagkosten aan koper in rekening te brengen. Niet afname schort de betalingsverplichting van koper niet op.
6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door verkoper geleverde zaken blijft bij verkoper en gaat eerst over op koper op de dag waarop de verschuldigde koopprijs en eventueel verschuldigde rente en kosten en een eventueel door koper verschuldigde schadevergoeding ter zake van de betreffende levering te zijn voldaan.
7. Betaling
Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen, zonder aftrek van enige korting. Verkoper is gerechtigd de aflevering van de zaken op te schorten indien geen contante betaling plaatsvindt dan wel indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat contante betaling zal uitblijven. Bij levering zonder contante betaling dan wel bij het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is koper aan verkoper de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten, die verkoper moet maken om tot invordering van het door koper verschuldigde te komen, zijn voor rekening van koper. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, degressief verlopend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van EUR 100,=
8. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door verkoper gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief transportkosten, montagekosten en brandstoffen voorzover van toepassing.
9. Reclame
Koper heeft de plicht de ontvangen zaken dadelijk te controleren en zichtbare gebreken onmiddellijk te melden. Niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden gemeld te worden. Bij niet nakoming van deze verplichting vervalt het recht van koper zich op een gebrekkige levering te beroepen. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. Ingeval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.
10. Annulering/ontbinding
Annulering/ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk bij wederzijds goedvinden van beide partijen dan wel bij een zodanige tekortkoming dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Indien koper de overeenkomst ontbindt/annuleert en voormelde situaties niet van toepassing zijn, is hij gehouden alle door koper terzake gemaakte kosten c.q. gederfde winst te vergoeden, onverminderd het recht van verkoper om nakoming van de overeenkomst te vorderen.
11. Overmacht
Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien verkoper redelijkerwijs niet in staat is vervangende zaken te leveren en de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is dermate lang duurt, kan koper niet langer aan deze overeenkomst gebonden worden geacht en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, storm of brand, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van verkoper als bij toeleveranciers. Verkoper heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.
12. Huur/algemeen
Ingeval van verhuur van roerende zaken gelden ook de hierboven genoemde artikelen voorzover in het hier onderstaande dan wel in een schriftelijke overeenkomst hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken. Verkoper zal verder worden aangemerkt als verhuurder en koper als huurder.
13. Huur/algemene verplichtingen huurder
a)  Huurder dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Hij verklaart deze in goede staat te hebben ontvangen, deze in deze staat te houden en aldus na afloop van de huur weer op te leveren. Ingeval de zaken door verhuurder volgens de overeenkomst worden opgehaald, dient huurder deze zaken op een zorgvuldige wijze te bewaren en daartoe op een veilige plaats op te slaan totdat de zaken door verhuurder zijn opgehaald. Huurder dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen en geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen. Huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van verhuurder buiten het perceel, waarin de zaken volgens de overeenkomst zijn geplaatst.
b)  Huurder dient verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen.
c)  Onderverhuur, beschikbaarstelling en ingebruikgeving aan derden is uitsluitend mogelijk na toestemming van verhuurder.
14. Huur/waarborgsom
Verhuurder kan aan huurder, voordat deze de gehuurde zaken in ontvangst neemt, een door haar vast te stellen waarborgsom in rekening brengen. Verhuurder heeft het recht vervallen huurtermijnen, voorzover nog niet voldaan, te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en reiniging. Verhuurder is verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, indien huurder aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan, aan huurder terug te geven.
15. Huur/mededelingsverplichtingen huurder
Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op de onderhavige gehuurde zaken, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van verhuurder dreigen te worden geschaad, alsmede ingeval van fai1lissement, aanvraag tot surséance van betaling, onder curatele stelling en verhuizing van huurder. Huurder is verplicht om de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld in te lichten over en inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.
16. Huur/risico en aansprakelijkheid
Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde.
17. Huur/schade en gebreken
a)  Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden ofwel van overmacht.
b)  Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
c)  Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder, voorzover mogelijk, recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst.
18. Huur/transport en montage gehuurde
Voorzover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de gehuurde zaken door de huurder worden gehaald en door de huurder weer worden teruggebracht. Kosten van het vervoer zijn voor de huurder. De huurovereenkomst gaat in zodra de zaken het bedrijf van verhuurder hebben verlaten - Huurprijzen zijn exclusief montage en demontage, tenzij anders overeengekomen. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens huurder. Indien montage of demontage plaatsvindt door verhuurder, zullen de hieraan verbonden kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke huurprijs en afzonderlijk aan huurder in rekening worden gebracht.
19. Huur/einde huurovereenkomst
Bij beëindiging van de huurovereenkomst zullen de gehuurde zaken in dezelfde staat waarin deze zijn verstrekt en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Huurder is verplicht na ommekomst van de huurperiode de gehuurde zaken dadelijk weer ter beschikking te stellen van verhuurder. Indien huurder niet aan deze verplichting voldoet, is verhuurder gerechtigd voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de zaken niet bij verhuurder zijn afgeleverd bij wege van schadevergoeding de overeengekomen daghuurtermijn aan huurder in rekening te brengen. Bij het retour leveren van de roerende zaken, in verband met breuken en verschillen in aantallen, zijn de ‘magazijn’tellingen van verhuurder bindend. Indien bij het retour brengen blijkt, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de huurder de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen.